נהלי עבודת המוסד

 
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, פועלת במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, על מנת לגשר על הפערים בין הרב-תרבותיות המאפיינת את החברה הישראלית, לבין השתקפותה על מסכי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה ומתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות עם "האחר" ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי.
 
הקרן מעודדת את העיסוק בסוגיות חברתיות כדוגמת: צדק חברתי, איכות הסביבה, היחס למהגר, לאָחֶר, מרכז מול פריפריה, לצד סרטים הנותנים ביטוי לזהויות אתניות, מגדר וקבוצות מיעוט בחברה. אלו הן חלק מהתמות המרכזיות המשתקפות בפעילות הקרן ובסרטים שהופקו בסיועה. 
לצד השאיפה להעשרת המסך, יעדיה של הקרן לקדם יוצרים בראשית דרכם המקצועית ויוצרים הנמנים על קבוצות חברתיות אלו, וללוות אותם בתהליך הפיתוח, ההפקה וכן בשלבי השיווק וההפצה, לקרבם למרכז התעשייה ולסייע בידם להגיע למימוש הפוטנציאל והכישרון המקצועי שלהם, להרחיב את נקודות המבט המגוונות ובכך גם את מעגל היוצרים בתעשייה. לשם כך, מפעילה הקרן תכניות מיוחדות ומגוונות המותאמות ליוצר ולנושא בו עוסקת יצירתו.
  
קרן גשר משקיעה את הכספים הציבוריים על פי נוהל תמיכות פומבי ושוויוני במסגרת הגשה, על פי דרישות המתפרסמות מבעוד מועד והמיועדות לציבור הרחב. בכפוף לקריטריונים מקצועיים ולהמלצות הלקטורים הבוחנים את ההצעות. הקרן דוגלת בפתיחות, בפלורליזם ובמתן ביטוי למגוון של יוצרים וסגנונות.
הקרן פועלת לגיוס מקורות מימון משלימים מגורמים ציבוריים ופרטיים, במטרה להגדיל את ההשקעה בקולנוע הישראלי ולהרחיב את אפיקי ההשקעה העומדים לרשות היוצרים. זאת לצד תכניות פיתוח מסועפות וסיוע במסלול שיווק והפצה של סרטים ישראלים מכל הז'אנרים והפורמטים התואמים את המטרות האמורות לעיל.
 
מקורות המימון של הקרן
 
מקורות המימון הצפויים לפרויקטים הינם כדלקמן:
 1. מקורות מימון ציבוריים -  בהתאם לאישור המועצה הישראלית לקולנוע הבוחנת אחת לשנה את בקשות התמיכה, עפ"י הקריטריונים הנהוגים במסגרת חוק הקולנוע. 
 2. מקורות מימון חיצוניים – בהתאם להצלחת הקרן בגיוס תורמים, משקיעים פרטיים ושיתופי פעולה. במקרים אלה ההשקעה בפרויקט תלויה בנכונותם של משקיעים אלו ובגובה התמיכה שהם מעמידים לרשות הפרויקט.
 
 
תחומי ההשקעות של הקרן 
 
השקעת הקרן בסרטים מתבצעת בתחומים הבאים:
 
א. התחום הייעודי – בז'אנר העלילתי, התיעודי ובאנימציה 
השקעה בסרטים בתחום הייעודי מתבצעת במסלולים הבאים:
 
מסלול א': פיתוח - מיועד ליוצרים הנמצאים בשלבי פיתוח תסריט ובכלל זה פרויקטים המוגשים לקרן במסגרת מועדי ההגשה הפתוחים ו/או במסגרת מועדים מיוחדים ו/או חממות וסדנאות פיתוח, שיוזמת הקרן.
מסלול ב': הפקה - השקעה בהפקה של פרויקטים לקולנוע וטלוויזיה העונים למטרות הקרן.
מסלול ג': השלמה - השקעה במסלול זה תתבצע בפרויקטים שהופקו באופן עצמאי ובמימון פרטי או אחר, כאשר דרושה השקעה נוספת על מנת להשלים את הפקת הסרט ו/או למטרות שיווק והפצה.
מסלול ד': מועדי הגשה מיוחדים - הקרן מפרסמת מעת לעת קול קורא להפקת סרטים בנושאים שהקרן רואה חשיבות בקידומם למסך ולעודד יוצרים לעסוק בהם ביצירתם. הנהלים והכללים של מועדים אלו מפורסמים
באתר הקרן ובאמצעי הפרסום העומדים לרשותה.
מסלול ה': המיזם המשותף מיסודם של קרן גשר וקרן אבי חי - מיועד לפרויקטים העוסקים בנושאים של תרבות וזהות יהודית-ישראלית והסיפור העברי. הפרויקטים שיוגשו במסלול זה, ייבחנו ע"י וועדת לקטורים משותפת לשתי הקרנות. השקעה במסלול זה מותנית באישור ועדת המדיה של קרן אבי חי ובאישור הנהלת קרן גשר.
מסלול ו': גיוס מקורות מימון פרטיים / חיצוניים - פרויקטים אשר הומלצו ע"י הלקטורים ונדחים בשל מגבלות תקציב של הקרן ובמקרים בהם הקרן מזהה פוטנציאל לגיוס מקורות מימון ו/או שיתופי פעולה. במקרים אלו  תפנה הקרן למגישי הבקשה ותאפשר להם לעבור למסלול זה.
 
קרן גשר משקיעה בסדרות דרמה אך ורק ממקורות מימון פרטיים.
 
 
ב. תחום הסרט הקצר
בז'אנר העלילתי ובאנימציה – במסלול פיתוח, הפקה, השלמה ובמסגרת מועדים מיוחדים 
ג. סרטי גמר סטודנטים
בז'אנר העלילתי, התיעודי ובאנימציה
 
 
הזכאים להגשת בקשות לקרן
 1. זכאים להגיש בקשות לקרן יוצרים עצמאיים ומפיקים שהם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, או תאגידי הפקה עצמאיים הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט - 1999 וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א -2001 (לרבות סעיף 2 לכללים) וכפי שישונו מעת לעת.
 2. חברי הנהלה אינם רשאים להגיש הצעה שהם מעורבים בהפקתה, אלא אם יסיימו את תפקידם בהנהלת הקרן לפחות שנה טרם הגשת ההצעה.
 3. לקטורים ויועצים אמנותיים אינם רשאים להגיש בקשות לתמיכת הקרן בתקופת מינויים בפועל וכהונתם כלקטורים בקרן.
 4. עובדי הקרן אינם רשאים לפנות בבקשה לתמיכה.
 5. יוצר עצמאי יהיה רשאי להגיש לקרן לבחינה הגשה אחת בלבד בתחום זה בכל מועד.
 6. מפיק יהיה רשאי להגיש לקרן עד 2 הגשות לבחינה בתחום זה בכל מועד, למעט מקרים בהם מדובר בסדרה של סרטים המופקים כמקבץ.
 7. נוהל ערעורים - יוצרים ומפיקים רשאים להגיש לבחינת הקרן את אותה ההצעה 3 פעמים, במועדים שונים, כאשר ההצעה  תבחן ע"י צוות לקטורים שונה בכל פעם.
 
 
בחירת הסרטים הראויים לעידוד והשקעה
 נוהל לבחינת בקשות ולעבודת לקטורים:
1.ככל שהמועד אינו מועד פתוח (כנהוג בקרן) הקרן תפרסם את המועדים לפחות חודש ימים מראש;
1(א) בכל סבב של בחינת בקשות לסיוע, כל תסריט נבחן בידי שלושה לקטורים לפחות. (בכל מקרה הרכב הלקטורים בכל סבב כאמור הוא אי זוגי);
1(ב) הקרן מעבירה לבחינת הלקטורים תסריט בלא ציון שם המבקש (תסריטאי, במאי או מפיק);
2.הלקטור מחוייב להגיש חוות דעת מפורטת ומנומקת לגבי בקשה לסיוע שנבחנה על ידו. חוות הדעת נערכת ומוגשת באמצעות טופס הכולל, בין השאר, נימוקים מפורטים לחוות הדעת,  המלצות, פירוט של ההיבטים הנבחנים בנוגע לבקשה לסיוע ומדרג אחיד לניקוד; 
2(א) הפרויקטים נבחרים להשקעה לאור ולאחר שקלול המלצות הלקטורים אל מול אפשרויות התקציב העומדות בפני הקרן;
פרק הזמן המרבי לבחינת בקשות לסיוע ולקבלת החלטה לגביהן לא יעלה על ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת בקשות, אם במועד זה נקבע מועד כאמור, או ארבעה חודשים ממועד הגשת הבקשה, אם לא נקבע מועד כאמור;
3.הקרן מעבירה למבקש, לאחר קבלת החלטה בבקשה לסיוע, מענה כתוב ומנומק, בצירוף חוות דעת הלקטורים בלא ציון שמם.
4.הקרן מגבילה את כהונתם של לפחות 2 לקטורים לכל מועד בחינה לתקופה שלא עולה על שנה , ולא יותר מכהונה אחת ברציפות; 
5. הקרן מאפשרת ליוצר להגיש אליו 3 פעמים בקשה לסיוע לגבי אותו סרט, ובמקרה כזה נידונה כל בקשה על ידי צוות לקטורים אחר;
6.הקרן לא מעניקה סיוע לסרט אם רוב הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע שהוגשה לגביו, המליצו שלא לתמוך בו;

 

הקרן מפעילה מנגנון ייחודי לבחינת תסריטים וממנה לקטורים, כאשר כל בקשה נבחנת ע"י שלושה לקטורים נפרדים. כל אחד/ת מהם/ן מגיש/ה את המלצותיו/ה המנומקות בכתב ומנקד/ת את ההצעה, היוצרים/ות שהצעותיהם/ן נבחרו, מוזמנים לפגישה וההצעות המומלצות מועברות לאישור הנהלת הקרן.
קרן גשר דואגת לרענן ולגוון את מערך הלקטורים וממנה ועדות מתחלפות בהתאם למועדי ההגשה השונים. משום כך, במשך השנים פעלו בקרן לקטורים רבים, חלקם במשך תקופה ארוכה וחלקם לתקופות קצרות יותר
האישור הסופי להשקעת הקרן בהפקתו של סרט וקביעת היקף ההשקעה הינו בסמכות הועד המנהל של הקרן. בתהליך קבלת ההחלטות תסתייע ההנהלה בהמלצת הנהלת הקרן, מנהלת הקרן ובחוות הדעת של היועצים האמנותיים והלקטורים. לאחר שנבחנו כל מרכיבי ההפקה של התסריטים / הפרויקטים שהומלצו, נקבעים הפרויקטים לתמיכה וגובה ההשקעה בהם בהתאם לאפשרויות התקציביות העומדות בפני הקרן.
 
בעת הדיון וקבלת ההחלטות תשקול הנהלת הקרן בין השאר את:
 
 1. איכותה של ההצעה ו/או הפוטנציאל הגלום בה ותרומתה לגיוון היצירה הקולנועית הישראלית, בהתאם להמלצות הלקטורים והצוות המקצועי.
 2. הישגיו של היוצר ומשתתפים נוספים בצוות המרכזי של הסרט והידועים בשלב הדיון וההחלטה. כאשר מדובר ביוצר בראשית דרכו תיבדק מיומנות הצוות המרכזי ובמידת הצורך, יצוות חונך מלווה לפרויקט. 
 3. הקשר של היוצר (או של אחד מאנשי הצוות המרכזיים) לעולם התוכן בו עוסק הסרט.
 4. היתכנות - הפרויקט יוכח כבעל יכולת ביצוע כלכלית ואמנותית. לצד הערך האמנותי של הפרויקט יינתן משקל גם להשתתפות גורמי מימון נוספים ולפוטנציאל החשיפה של הפרויקט. 
 5. הפרויקט מקיים תכנית עבודה המעידה על נאותות הפקה בימי הצילום, ציוד טכני תואם ושאר תנאי הפקה נאותים בכל שלבי ההפקה.
 
פרק הזמן המירבי לבחינת בקשות לסיוע ולקבלת החלטה לגביהן לא יעלה על 4 חודשים מהמועד האחרון להגשת הבקשות, במידה ונקבע מועד כזה או 4 חודשים ממועד הגשת הבקשה אם לא נקבע מועד כאמור.
תשובות ישלחו למגישים באמצעות הדוא"ל או באמצעות הדואר.

השקעת הקרן במסלולי ההפקה, לא תעלה על 80% מתקציב הפקת הסרט בפועל, ובכל מקרה לא יותר מסכום תקרת היקף ההשקעה כפי שיקבע ע"י המועצה הישראלית לקולנוע.
 
להנהלת הקרן הזכות המלאה לשנות על פי שיקול דעתה את מסלולי והיקפי ההשקעה, בין היתר בהתאם למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן, מידת מורכבותן ולמקורות התקציב שיעמדו לרשות הקרן במועד ההחלטה.