סיפור מקומי

חממה ליוצרים עם מוגבלות לכתיבת תסריט מלא

פרטי ההצעה
שם ההצעה *
אורך הסרט בדק' *
פרטי המגיש/ה והיוצרים
שם המגיש/ה *
תפקידו/ה *
ת.ז *
כתובת *
טלפון *
כתובת דוא"ל *
שם החברה *
ח.פ. *
תקציר הפרוייקט *
עד 50 מילה
מקורות מימון קיימים
קרנות: *
שם הקרן סוג התמיכה סכום
גופי שידור: *
שם גוף השידור סוג התמיכה סכום
אחר: *
שם המממן סוג התמיכה סכום


הבא